Menu Menu

Love og vedtægter

Vedtægter for den selvejende Institution Fritidscenter Struer - CVR nummer 43958356.

1. NAVN OG HJEMSTED
1.1 Institutionens navn er "Den Selvejende Institution Fritidscenter Struer" ´. Institutionen virker tillige under binavnene "Fritidscenter Struer, Selvejende Institution" og Struer Svømmehal Selvejende Institution".

1.2 Institutionen har hjemsted i Struer Kommune

2 FORMÅL
2.1 Institutionens formål er at drive Struer Svømmehal og Struerhallerne til brug for idræt og andre relevante formål.

3. INSTITUTIONENS FORMUE OG HÆFTELSE
3.1 Institutionens formue består af løsøre samt driftskapital

3.2 Medlemmerne har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.
Medlemmerne har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

4. MEDLEMMER
4.1 Institutionens medlemmer er følgende:

4.1.1 Personer, institutioner, foreninger og selskaber som ved institutionens stiftelse har tegnet et indskud på minimum kr. 100,-. Der er udstedt indskudsbevis for det tegnede beløb.

4.1.2 Institutioner, foreninger og virksomheder, som har indgået aftale med institutionen om løbende brug af de af institutionen drevne faciliteter til idrætsformål.

4.2 Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Intet medlem kan ved erhvervelse af flere indskudsbeviser opnå mere end 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5. GENERALFORSAMLING

5.1 Generalforsamlingen er institutionen øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved indrykning af annonce i lokal avis. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelse
6) Valg af suppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

5.2 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes til bestyrelsens formand mindst 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødte stemmeberettigedes antal.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker på samme måde som for den ordinære generalforsamling.

5.4 Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes med simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmer. Beslutning om vedtægtsændringer skal dog vedtages med mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmer på 2 af hinanden uafhængige generalforsmlinger, hveraf en kan være den ordinære.

6 LEDELSE

6.1 Institutionens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Den samlede bestyrelse nyvælges i 2015, hvorfor der blandt disse medlemmer trækkes lod, således at halvdelen er på valg på den ordinære generalforsamling i 2016 og den anden halvdel i 2017.

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er mødt. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen varetager institutionens anliggende i alle henseender. VEd køb og salg, samt pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån forpligtes institutionen ved en underskrift af den samlede bestyrelse. I forhold til tredjemand tegnes institutionen i øvrigt af formanden samt et medlem af bestyrelsen i forening.

6.4 Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder af institutionen.

7 REGNSKAB OG REVISION

7.1 Der skal på bestyrelsens foranledning føres regnskab over hallernes drift og status. Årsregnskab og status underskrives af bestyrelsen og revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

7.2 Institutionens regnskab følger kalenderåret.

8 DRIFT

8.1 Institutionens drift gennemføres på grundlag af lejeindtægter, offentlige tilskud, cafedrift og gennemførelse af selvstændige arrangementer m.m.

8.2 Den kapital, som ikke er bundet i institutionen, skal indsættes i et pengeinstitut. Eventuelt overskud kan af bestyrelsen foreslås hensat til fremtidige vedligeholdelse og nyanskaffelser og eventuelt udvidelse af hallen.

9 OPLØSNING

Såfremt den selvejende institution skal opløses, kan det kun ske efter beslutning med vedtægtsændringsmajoritet på 2 af hinanden uafhængige generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær. Opløsning eller likvidation sker under ledelse af en eller flere af bestyrelsen valgte personer. Eventuelt overskud tilfalder almennyttige og kulturelle formål i Struer Kommune.


Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 20.05.2015 og ekstraordinære generalforsamling den 25.06.2015